Flyvestation Karups Sportsfiskerforening logo

Flyvestation Karups Sportsfiskerforening

Om FKS

Flyvestation Karup råder over et område, som grænser op til 6 km af den meget eftertragtede og naturskønne Karup Å. Åen, som næsten helt har undgået de katastrofale udretninger, der overgik mange andre store vandløb i Danmark, har et helt naturligt forløb gennem hele flyvestationens område. Det giver et forløb med mange sving, dybe høller og mange stryg, hvor ørrederne i vinterens løb kan etablere deres gydebanker.

Karup Å snor sig gennem ådalen

Karup Å snor sig gennem ådalen


Det var derfor naturligt, at der blev dannet en fiskeforening på flyvestationen. Flyvestation Karups Sportsfiskerforening (FKS) blev stiftet den 5. juni 1950, på foranledning af daværende Pladskommandant, KN P. Kisbye. Forsvarsministeriet, som den gang alene administrerede alle forsvarets etablissementer, havde da givet tilladelse til at foreningen måtte optage hele 14 medlemmer: 5 officerer, 5 teknikere og 4 civile. KN P. Kisbye blev i den forbindelse valgt som foreningens første formand.

Aftenstemning ved mergelgraven

Aftenstemning ved mergelgraven


I takt med at flyvestationen fik flere medarbejdere og disse fik mere fritid, steg samtidig også efterspørgslen på medlemskab af foreningen. I 1955 øgedes antallet af medlemmer til 25 og kontingentet var da 10,- kr. pr. år. I de efterfølgende år steg medlemstallet gradvist indtil 1977, hvor det blev hævet til 200 medlemmer, det antal der i dag er tilladt. Der oprettes venteliste, hvis foreningen er oppe på det maksimale antal medlemmer. Ventelisten tilbydes medlemskab i takt med at der opstår ledige pladser. Ventelisten tømmes efter FIFO (First In - First Out) princippet.

Åen, som nok er mest kendt for sine mange store havørreder, er også tilholdssted for den førhen så truede odder. Det er ikke sjældent at en lystfisker eller naturvandrer, der færdes ved Karup Å, stifter bekendtskab med den ellers så sky odder.

Havørred fanget i juni måned på en spinner. Fisken vejede 9,5 kg.

Havørred fanget i juni måned på en spinner. Fisken vejede 9,5 kg.


I aftentimerne har man størst chance for at støde på oddderen

I aftentimerne har man størst chance for at støde på oddderen


Der er ligeledes et rigt fugle- og insektliv ved åen og i maj-juni måned, kan man se flokke af måger, flyve op og ned ad åen og æde sig fede i de kæmpe sværm af døgnfluer, som er i gang med årets parring.

Foreningen har en lejekontrakt med Forsvaret og betaler en årlig leje for både fiskevandet og Fiskehytten. Samtidig har foreningen forpligtet sig til, selv at betale for mindre vedligehold og små reparationer på Fiskehytten.

FKS afholder et antal faste arrangementer i løbet af året. Det er her du kan møde tidligere og nuværende kolleger til kammeratligt samvær og til noget fiskesnak. Disse arrangementer tager som regel udgangspunkt i Fiskehytten.

Hyggelige timer ved Fiskehytten

Hyggelige timer ved Fiskehytten


FKS er også medlem af Karup Å Sammenslutningen (KÅS), som er en sammenslutning af foreninger med fiskevand i Karup Å. Det var KÅS, som tidligere varetog elektrofiskeriet efter moderfisk, befrugtning af rogn og senere udsætning af yngel, ½-års, 1-års og smolt.
KÅS vandpleje står i dag for udlægning af gydegrus i hele Karup Å. Et arbejde, som du er meget velkommen til at deltage i.

KÅS står for vandplejen i Karup Å

KÅS står for vandplejen i Karup Å


Det er også KÅS der står for den store fiskekonkurrence "Fra udspring til udløb", som afvikles hvert år i begyndelsen af august måned. Det er et arrangement, som alle i foreningen bør støtte op om. Man kan lære en masse nye kammerater at kende og man kan komme til at fiske på nogle af de legendariske stræk, som man ellers kun læser om i bøgerne.

Læs mere om KÅS og om konkurrencen på www.karupaa.dk.